Algemene voorwaarden t.b.v. de Oplever App

Algemene Voorwaarden  ten behoeve van ‘De Oplever App’
Model 2018

 

Definities

1.1 Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de opdrachtnemer, zijnde de Oplever App, PDJ Vastgoed B.V., kantoorhoudende aan de Veilingweg 40 te (3981PC) Bunnik.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de wederpartij die met opdrachtnemer de overeenkomst aangaat, dan wel om een offerte vraagt, door opdrachtnemer een offerte wordt toegezonden en/of met opdrachtnemer ter zake onderhandelt met betrekking tot het leveren en/of onderhouden van producten en/of diensten.

1.3 Onder bescheiden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, informatiedragers en uitingen, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde gegevensdragers, materiaal en uitingen.

1.4 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elk verzoek tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden dan wel tot het produceren en/of leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van bescheiden of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 5 van dit artikel kunnen worden verricht.

1.5 Onder werkzaamheden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het (af)leveren, uploaden, installeren, plaatsen en/of (af)bouwen van software/applicaties ten behoeve van het beheer van vastgoed.

 

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg-)aanbiedingen en (vervolg-) offertes die door opdrachtnemer zijn opgesteld, op alle (vervolg-)overeenkomsten die door dan wel via opdrachtgever met opdrachtnemer zijn gesloten, zowel mondeling als schriftelijk en op alle opdrachten die aan opdrachtnemer zijn verstrekt.

2.2 Slechts in het geval afwijkende bedingen en/of (algemene)voorwaarden uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard, kan opdrachtgever hierop een beroep doen.

2.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal opdrachtnemer de opdrachtgever van de wijzigingen cq. aanvullingen zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Offertes

3.1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

3.2 Offertes/ aanbiedingen door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde bescheiden heeft verstrekt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk onjuiste gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt.

3.3 Artikel 3.1 en 3.2 zijn overeenkomstig van toepassing op documenten en/of bijlagen die onderdeel uitmaken van de offerte, waaronder ontwerpen, artist impressies, tekeningen, technische beschrijvingen, foto’s en dergelijke. Deze algemene bepalingen zijn hierop onverkort van toepassing.

 

Overeenkomsten

4.1 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke en/of elektronische bevestiging door opdrachtnemer van de verleende opdracht. Eerst na een dergelijke bevestiging ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen voor partijen.

4.2 Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden opdrachtnemer slechts voor zover deze schriftelijk en/of elektronisch door haar zijn bevestigd.

4.3 Alle door opdrachtnemer verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is naar beste weten en kunnen van de betrokken werknemer van opdrachtnemer worden verschaft, doch bindt haar niet.

4.4 Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomst.

 

Prijzen

5.1 Alle door opdrachtnemer geoffreerde en/ of met opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief emballage, verzendkosten en overige heffingen, rechten of lasten die van overheidswege verschuldigd zijn in verband met uitvoering van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen genoemd in de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te passen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de volgende omstandigheden voordoen: stijging van kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

5.3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn ondermeer, doch niet uitsluitend, begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van werktekeningen, –teksten, -foto’s, modellen.

5.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent (10%). Het meer- of mindergeleverde wordt aan opdrachtgever in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.

 

Derden

6.1 Indien de opdrachtgever een bemiddelaar is, die ten behoeve van een derde de overeenkomst sluit, wordt in de overeenkomst vermeld ten wiens behoeve de overeenkomst is gesloten.

6.2 De bemiddelaar wordt geacht namens deze derde vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en derhalve bevoegd te zijn namens deze te kunnen en mogen ondertekenen.

6.3 Tevens wordt de bemiddelaar geacht deze derde op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de overeenkomst en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.


Annuleren

7.1 Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor opdrachtnemer ontstane schade vergoedt.

7.2 Onder deze schade wordt ondermeer begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en/of opslagkosten.

 

Aanlevering bescheiden

8.1 Bescheiden die door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden geleverd dienen te voldoen aan de door opdrachtnemer aan opdrachtgever genoemde (technische) specificaties en gestelde uitgangspunten.

8.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en ordentelijke aanlevering van ruim voldoende bescheiden die geschikt zijn om voor het genoemde doel te worden gebruikt.

8.3 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 en 2 genoemde verplichting heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige hieruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade.

8.4 Aanlevering van bescheiden dient te geschieden op het kantooradres van opdrachtnemer of op een ander door opdrachtnemer opgegeven (email)adres.

8.5 Indien aan het plaatsen, uitvoeren, aanbrengen en/of publiceren van uitingen meerkosten zijn verbonden, brengt opdrachtnemer deze kosten alsmede het meerdere arbeidsloon bij de opdrachtgever in rekening. Hetzelfde geldt indien uitingen die de opdrachtgever reeds aan opdrachtnemer heeft geleverd op het verzoek van de opdrachtgever dienen te worden gewijzigd, aangepast en/of aangevuld.

8.6 Indien door opdrachtgever aan opdrachtnemer geleverde uitingen niet aan één of meerdere technische voorschriften en/of specificaties voldoen, zoals vermeld in de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verschafte documenten, dan is opdrachtnemer bevrijd van alle voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onverminderd haar recht op het verkrijgen van het in de overeenkomst vermelde bedrag.

8.7 Opdrachtgever is gehouden er zelf voor zorg te dragen dat voorafgaande aan de verstrekking van de bescheiden aan de opdrachtnemer van deze bescheiden een duplicaat wordt gemaakt. Het risico voor beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor opdrachtgever, behoudens indien sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van deze zaken en/of gegevens.

 

Eigendommen

9.1 Iedere levering van zaken of diensten door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

9.2 Alle broncodes, intellectuele eigendommen alsmede auteursrechten van de OpleverApp die ten behoeve van de opdrachtgever wordt vervaardigd blijven te allen tijde in eigendom van PDJ Vastgoed B.V.

 

Betaling en verzuim

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum doch, indien de datum van plaatsing, levering en/of uitvoering van de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft vóór ommekomst van bedoelde termijn van 30 dagen is gelegen, uiterlijk vóór plaatsing, levering en/of uitvoering van de werkzaamheden.

10.2 Betaling vindt steeds plaats zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.

10.3 Betaling geschiedt uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven.

10.4 Indien de opdrachtgever een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

10.5 Vanaf het moment waarop de opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd enig overig recht op schadevergoeding. Opdrachtgever is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van de maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

10.6 Indien de opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente niet heeft voldaan, is de opdrachtgever verplicht alle werkelijk gemaakte wettelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van het met inbegrip van rente verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 zullen bedragen, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de daadwerkelijke schade te vorderen.

10.7 Indien de opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn voldoet is opdrachtnemer, behoudens de overige haar toekomende rechten, tevens gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft opdrachtnemer het recht om de mogelijk daardoor ter zake gemaakte kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid

11.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte materiële en immateriële schade toegebracht aan opdrachtnemer of aan derden voortvloeiende uit de overeenkomst.

11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het door opdrachtnemer, om welke reden dan ook, niet (geheel) en/of niet uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, merk-, intellectuele eigendoms- en andere recht(en) hoe dan ook genaamd door of in verband met de door of vanwege de opdrachtgever aangeleverde indien opdrachtnemer die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van bescheiden, gegevens, geschriften of voorwerpen die aan opdrachtnemer door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.

11.4 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden jegens opdrachtnemer wegens schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en voor alle daar- mee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

11.5 Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige schadevergoeding die verband houdt met de uitvoering van enige overeenkomst, die het door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag van de betreffende overeenkomst overtreft.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in ieder geval voor elke aanspraak welke meer bedraagt dan het bedrag bedoeld in het voorgaande lid, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en eventuele verschuldigde rente.

11.7 Elke vorm van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag dat door diens aansprakelijkheidsverzekering voor de schade wordt uitgekeerd.

 
11.8 Opdrachtnemer is niet aansprakkelijk voor eventuele gebreken in de app/tool welke veroorzaakt worden door software updates van o.a. Apple en Google. Indien grootschalige software updates doorgevoerd moeten worden om de app / tool competabel te laten zijn met de nieuwste software van voornoemde platformen zullen deze werkzaamheden tegen een nader overeen te komen tarief uitgevoerd worden.

11.9 In het geval opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van derden, is de aansprakelijkheid van opdrachtgever tevens beperkt tot maximaal het bedrag dat opdrachtnemer op deze derde kan verhalen.

11.10 Opdrachtgever heeft zijn recht om opdrachtnemer aansprakelijk te stellen verwerkt uiterlijk 3 kalendermaanden na het ontstaan van de schade waarvoor opdrachtgever de opdrachtnemer aansprakelijk houdt.

 

Overmacht

12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die aan opdrachtnemer derhalve niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan een werkstaking, extreme weersomstandigheden, molest, brand, diefstal, alsmede bovenmatig ziekteverzuim.

12.2 Opdrachtnemer heeft in dergelijke situaties het recht om zonder rechterlijke tussenkomst onderhavige verplichting op te schorten en/of –wanneer de situatie langer dan acht (8) weken heeft geduurd– de overeenkomst op schriftelijke wijze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enigerlei schadevergoeding of garantie is gehouden.

12.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van een overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Duur, beëindiging, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar en wordt daarna, behoudens opzegging door een der partijen, stilzwijgend telkens met één jaar verlengd.

13.2 De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd:
– indien de wederpartij ondanks ingebrekestelling nalatig blijft in de nakoming van haar verplichtingen;
– in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of beëindiging van het bedrijf van de wederpartij. In deze gevallen zal geen restitutie van het reeds betaalde plaatsvinden.

13.3 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst door schriftelijke opzegging te doen beëindigen;
– bij het eindigen van de onder 13.1 genoemde periode, mits de opzegging aangetekend de andere partij tenminste twaalf maanden tevoren bereikt heeft;
– daarna per 1 januari van enig kalenderjaar, mits de opzegging aangetekend de andere partij tenminste twaalf maanden tevoren bereikt heeft.

13.4 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst door schriftelijke mededeling terstond te beëindigen of te ontbinden, indien de opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Opdrachtnemer zal hierbij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

 

13.5 Opdrachtgever wordt onder andere geacht in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst te handelen indien de opdrachtgever surséance van betaling en/of faillissement aanvraagt of verkrijgt, de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd, de opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, de opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

13.6 Bij tussentijdse ontbinding van de overeenkomst blijft de opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.

13.7 Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst laat het recht om (gedeeltelijke) nakoming te vorderen en/of het recht op vergoeding van schade, kosten en interesten van opdrachtnemer onverlet.

13.8 Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst gaan door of vanwege de opdrachtgever aangeleverde software/applicaties direct en om niet in eigendom over op opdrachtnemer.

 

Proefontwerpen

14.1 Opdrachtgever is gehouden de door opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde proefontwerpen zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en/of gebreken te controleren en zijn oordeel schriftelijk/ per email aan opdrachtnemer te doen toekomen.

14.2 Goedkeuring van de proefontwerpen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande en daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

14.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

 

Onderzoek bij aflevering

15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten grondig na te gaan of de prestatie van opdrachtnemer overeenkomstig de opdracht is.

15.2 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem is gebleken dat de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen. Opdrachtgever dient het onderzoek zoals genoemd in lid 1 van dit artikel en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen zeven (7) dagen na aflevering. Nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek en/of de kennisgeving zoals bedoeld in dit lid tijdig te doen.

15.3 De prestatie van opdrachtnemer geldt tussen partijen als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde heeft gebruikt, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, heeft verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

15.4 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

15.5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

 

 

15.6 In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden waarvan het resultaat is afgekeurd en de vervanging van de geleverde zaken dan wel het gebrekkig of beschadigde gedeelte daarvan.

 

Overdracht

16.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Indien opdrachtgever rechten en/of verplichtingen aan een derde wil overdragen, zal een dergelijke toestemming niet zonder genoegzame reden door opdrachtnemer geweigerd kunnen worden. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 

Onderhoud

17.1 PDJ Vastgoed B.V. factureert jaarlijks de onderhoudskosten aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer is bevoegd om deze onderhoudstarieven te wijzigen.

 

Wijzigingen en aanvulling algemene voorwaarden

18.1 PDJ Vastgoed B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Zodanige wijzigingen zijn voor PDJ Vastgoed B.V. en de klant bindend m.i.v. de 30e dag na toezending van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de klant.

 

Jurisdictie

19.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2 Indien een of meer van de bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig zijn of geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan niet aan.

19.3 Partijen zullen in dat geval jegens elkaar gehouden zijn de nietige cq. vernietigde bepalingen te vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

19.4 Alle geschillen verband houdende met de gesloten en/of te sluiten overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Verwerkersovereenkomst

20.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn tevens een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens welke opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever uitvoert.