Disclaimer t.b.v. de Oplever App

Model mei 2018

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze applicatie ‘de Oplever App’. Door deze applicatie te bezoeken en/of de op of via deze applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze applicatie en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Oplever App

De informatie op deze applicatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze applicatie worden ontleend. Hoewel PDJ Vastgoed B.V., de Oplever App en de houder van deze applicatie zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze applicatie en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PDJ Vastgoed B.V., de Oplever App en de houder van deze applicatie garanderen evenmin dat de applicatie foutloos of ononderbroken zal functioneren. PDJ Vastgoed B.V., de Oplever App en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze applicatie uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer PDJ Vastgoed B.V., de Oplever App en de houder van deze applicatie links naar applicaties/websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze applicatie aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. PDJ Vastgoed B.V., de Oplever App en de houder van deze applicatie aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van applicaties waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze applicatie. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke applicaties is door PDJ Vastgoed B.V., de Oplever App en de houder van deze applicatie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

PDJ Vastgoed B.V. en de Oplever App behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze applicatie aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze applicatie over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming PDJ Vastgoed B.V., de Oplever App en de houder van deze applicatie of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze applicatie wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

PDJ Vastgoed B.V., de Oplever App en de houder van deze applicatie behouden zich het recht voor de op of via deze applicatie aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze applicatie aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze applicatie en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.